Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

Malinowynalesnik
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaaggape aggape
Malinowynalesnik
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaggape aggape
Malinowynalesnik
9466 108b
Reposted fromcactues cactues viaaggape aggape
Malinowynalesnik
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaggape aggape
Malinowynalesnik
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaaggape aggape

February 19 2018

Malinowynalesnik
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaaggape aggape

January 30 2018

Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
9643 b033
Malinowynalesnik

możesz zadzwonić nawet w środku nocy, gdy śpię pierwszy raz od tygodnia.

Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
4235 14bc 500
Malinowynalesnik
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Malinowynalesnik
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
7855 06b9 500
5876 087d
Reposted fromdivi divi viaaggape aggape
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl