Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Malinowynalesnik
1327 4b91
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
6761 a61e
Reposted fromgonera gonera viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
9680 360b 500
Reposted fromerial erial viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
Malinowynalesnik
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Malinowynalesnik
9480 8fa3
Wódko!
Malinowynalesnik
7229 d9ff
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
Malinowynalesnik
6390 c995 500
Reposted frommslexi mslexi viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl