Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

Malinowynalesnik

May 16 2017

Malinowynalesnik
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaamie amie
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaamie amie

May 10 2017

Malinowynalesnik

Alex Danvers, Supergirl S02E20
Malinowynalesnik
5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viaamie amie

May 04 2017

Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik

May 02 2017

Malinowynalesnik
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
3525 cb8f

lilli-lu-68:

Contatto

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viavesania vesania
Malinowynalesnik
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
Malinowynalesnik
3825 8fd4 500
Malinowynalesnik
8494 00e6 500
Malinowynalesnik
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela viababcianona babcianona
Malinowynalesnik
4787 8563
This is the best thing I've seen for some months.
Reposted fromurwisko urwisko viababcianona babcianona
Malinowynalesnik
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viaofuckingkey ofuckingkey
Malinowynalesnik
9897 c6b7
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaofuckingkey ofuckingkey
Malinowynalesnik
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaofuckingkey ofuckingkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl